Neurologija - M

Neurologija - M

Naziv predmeta

NEUROLOGIJA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

VII i VIII

6

75(1+1) (1+2)

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije MEDICINE. Studije traju 12 semestara, 360 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavu, praćenje i polaganje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Milan Arbutina, docent, Šef katedre, Zoran Semiz, vanredni profesor, Siniša Miljković, docent, Vlado Đajić, docent, Zoran Vujković, docent, Duško Račić, viši asistent, Nataša Mihaljčišin, viši asistent, Stojanka Pešić-Popović, stručni saradnik,Aleksandra Dominović, stručni saradnik, Sanja Grgić, stručni saradnik, Sonja Antonić, stručni saradnik, Zoran Vukojević, stručni saradnik, Daliborka Tadić, stručni saradnik                                                                                                                          
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava i vježbe. Seminari i konsultacije
Sadržaj predmeta

I Nedelja

II-III Nedelja

IV-V Nedelja

VI-VII Nedelja

VIII-IX Nedelja

X-XI  Nedelja

XII-XIII Nedelja

XIV-XV Nedelja

XVI-XXIII Ned.

XXIV-XXV

XXVI-XXVII

XXVIII

XXIX-XXX

XXXI- XXXII

XXXIII

XXXIV-XXXV

XXXVI-XXXVII

XXXVIII- XLV

Glavobolje.Intarkranijalni ekspanzivni procesi Cerebrovaskularna oboljenja Epilepsije Poremećaji spavanja. Febrilni napadi Zapaljenske bolesti nervnog sistema Neurosifilis Dimijalinizacione bolesti   Ovjera semestra, dopunska nastava, popravni ispitni rok Oboljenja malog mozga Oboljenja ekstrapiramidnog sistema Demencije Traume i posttraumatska stanja CNS-a Dječija neurologija Oboljenja kičmene moždine Oboljenja perifernog nervnog sistema Mišićna oboljenja Završni ispit, ovjera semestra i upis ocjena, dopunska nastava i popravni ispitni rok

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati:6 h 40/60= 4 sata Struktura opterećenja: 1 sat predavanja 1,5 sata vježbi 1,5 sata samostalnog rada uključujući i konsultacije

U toku semestra

Nastava i završni ispit: 4 h 30 = 120 sati Neophodne pripreme (prije početka semestra): 4 h 4 = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet: 6 h 30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita: 44 sata Struktura opterećenja 120 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 44 sata ( dopunski rad)
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i vježbe i polože kolokvijum
Literatura: U pripremi
 
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:KolokvijumTestPraktični i usmeni ispit
Posebna naznaka za predmet:
Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc.dr Milan Arbutina
Napomena:

Log in