Patološka fiziologija - M

Patološka fiziologija - M

Naziv predmeta

PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

osnovni

V i VI

13

165 (3+3) (2+3)

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije MEDICINE. Studije traju 12 semestara, 360 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Odslušana i položena medicinska biohemija i fiziologija
Ciljevi izučavanja predmeta: Patološka fiziologija proučava abnormalne procese u čovjeku, njihove uzroke i mehanizme nastanka
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Nela Rašeta, vanredni profesor, Darko Golić, docent, Alma Prtina, viši asistent, Tatjana Milivojac, viši asistent, Milorad Vujnić, viši asistent, Dane Milovanović, laborant
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava, seminari i konsultacije
Sadržaj predmeta

I Nedelja

II-III Nedelja

IV Nedelja

V Nedelja

VI-VII Nedelja

VIII-IX Nedelja

X Nedelja

XI  Nedelja

XII-XIII Nedelja

XIV Nedelja

XV Nedelja

XVI-XXIII Ned.

XXIV-XXV

XXVI

XXVII

XXVIII

XXIX

XXX

XXXI- XXXII

XXXIII

XXXIV-XXXV

XXXVI

XXXVII

XXXVIII- XLV

UVOD U PATOLOŠKU FIZIOLOGIJUMEHANIZMI ODBRANE ORGANIZMANASLjEDNI ČINIOCI BOLESTIPOREMEĆAJI METABOLIZMA BJELANČEVINA KAO ETIOLOŠKI ČINIOCI U BOLESTIMAPOREMEĆAJI METABOLIZMA UGLjENIH HIDRATA KAO ETIOLOŠKI ČINIOCI U BOLESTIMAPOREMEĆAJI METABOLIZMA LIPIDA KAO ETIOLOŠKI ČINIOCI BOLESTIPOREMEĆAJI METABOLIZMA VITAMINA I ENZIMA POREMEĆAJI PROMETA VODE I ELEKTROLITA POREMEĆAJI ISHRANE KAO ETIOLOŠKI ČINIOCI BOLESTI FIZIČKI ETIOLOŠKI ČINIOCI U BOLESTIMA HEMIJSKI ETIOLOŠKI ČINIOCI U BOLESTIMA Ovjera semestra, dopunska nastava, popravni ispitni rok MALIGNA NEOPLAZIJA KAO ETIOLOŠKI ČINIOCI BOLESTI POREMEĆAJI IMUNITETA KAO ETIOLOŠKI ČINIOCI BOLESTI POREMEĆAJI NERVNE I HUMORALNE REGULACIJE PATOFIZIOLOGIJA RASTA, RAZVOJA I STARENjA PATOFIZIOLOGIJA KARDIOVASKULARNOG SISTEMA PATOFIZIOLOGIJA RESPIRATORNOG SISTEMA PATOFIZIOLOGIJA DIGESTIVNOG TRAKTA OPŠTE PATOFIZIOLOŠKE PROMJENE FUNKCIJE JETRE PATOFIZIOLOGIJA NERVNOG SISTEMA PATOFIZIOLOGIJA UROPOETSKOG SISTEMA PATOFIZIOLOGIJA KRVI I HEMATOPOEZNIH ORGANA PATOFIZIOLOGIJA HEMOSTAZNOG MEHANIZMA PATOFIZIOLOGIJA LOKOMOTORNOG SISTEMA Završni ispit, ovjera semestra i upis ocjena, dopunska nastava i popravni ispitni rok

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati: 13 h 40/60 = 9 sati Struktura opterećenja: 2,5 sata predavanja i seminara 3 sata vježbi i seminara 3,5 sata samostalnog rada uključujući i konsultacije

U toku semestra

Nastava i završni ispit: 9 h 30 = 270 sati Neophodne pripreme (prije početka semestra):4h9=36 sati Ukupno opterećenje za predmet: 13 h 30=390 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku ukLjučujući i polaganje popravnog ispita: 84 sata Struktura opterećenja 270 sati (nastava)+36 sati (pripreme) + 84 sata (dopunski rad)
Studenti su obavezni da poha|aju teorijsku nastavu i vježbe i polože kolokvijum
Literatura:
  1. Patološka fiziologija, Prof.dr Milijan Kalušević
  2. Patofiziologija, Gamlin i saradnici
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:Pohađanje nastave i aktivnosti do 10 bodova maksimalno,Kolokviji do 40 bodova maksimalnoZavršni ispit do 50 bodova maksimalno.Prolazna ocjena se dobije ako se kumulativno sakupi najmanje 51 bod.
Posebna naznaka za predmet:
Ime nastavnika koji je pripremio podatke:Prof.dr Nela Rašeta
Napomena:

Log in