CENTAR ZA SPECIJALISTIČKE STUDIJE I KONTINUIRANU EDUKACIJU

Centar za specijalističke studije i kontinuiranu edukaciju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci obuhvata, obrazovanje za sticanje stručnog naziva specijaliste za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike sa visokom stručnom spremom, podrazumjeva sticanje znanja i vještina i osposobljavanje za obavljanje visokstručnih, specijalizovanih poslova u zdravstvenoj struci i primjenu rezultata nauke u praksi. Specijalizacije se obavljaju po programu kojim je utvrđen obim, sadržaj i plan sprovođenja teorijske i praktične nastave i praktičnog stručnog rada, kao i znanja i vještina koje se stiču, a sve u skladu sa Pravilnikom o planu i programu specijalizacija i supspecijalizacija.

Specijalistički staž se obavlja prema planu i ppogramu  na koji je specijalizant upisan. Režim specijalističkih studija odnosi se na plan i program svake grane, sadrži oblast u okviru grane sa vremenom trajanja za svaku oblast u okviru koje su predviđene vještine koje se moraju savladati u toku trajanja specijalističkog staža. To znači da specijalistički staž nije određen samo provedenim vremenom, već i savladavanjem konkretnih vještina koje se moraju savladati pod nadzorom  imenovanog mentora za tu vještinu.

Specijalističke i supspecijalističke studije se obavljaju po programu kojim je utvrđen obim, sadržaj i plan sprovođenja teorijske i praktične nastave i praktičnog stručnog rada, kao i znanja i vještine koje se stiču u skladu sa Pravilnikom o planu i programu specijalizacija i supspecijalizacija Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Parvilnikom o organizovanju specijalizacija i supspecijalizacija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

Kontinuirana edukacija (KE) podrazumijeva kontinuiranu edukaciju o stručnim i naučnim dostignućima u oblasti medicinskih nauka. Doktori medicine imaju pravo i obavezu da kontinuirano prate razvoj medicinske nauke, te da se stručno i naučno usavršavaju u cilju vršenja i unapređenja svog rada. Ovo proističe iz obaveze da se pacijentima mora pružati usluga najvišeg kvaliteta kako u prevenciji tako i u procesu liječenja.

Formalno, proces KE doktorima medicine, doktorima stomatologije i magistrima farmacije omogućava da zadrže pravo na rad (licencu), a suštinski, pacijentima obezbeđuje kvalitetniju zdravstvenu zaštitu.

Usavršavanje doktora medicine, doktora stomatologije i magistara farmacije podrazumijeva kontinuirani proces, koji ne prestaje završetkom studija ili specijalizacije već predstavlja trajni proces, koji se provodi kroz programe kontinuirane medicinske edukacije.

Kontinuirana edukacija se bavi razvijanjem znanja, vještina i profesionalnih kompetencija, kao i informisanjem o novinama u medicini, srodnim naukama i zdravstvenoj tehnologiji u cilju održavanja i unapređenja kvaliteta rada zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. Fakultet u okviru svoje misije pružanja kvalitetnog obrazovanja u oblasti zdravstvene zaštite na svim nivoima omogućava da kroz kontinuiranu edukaciju zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici ostvare svoje pravo i dužnost da se permanentno usavršavaju prateći stručni i naučni razvoj medicinskih i drugih nauka.

Kontinuirana edukacija se na Fakultetu organizuje i sprovodi u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 106/09 i 44/15), Pravilnikom o sprovođenju kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike br: 59/16,  Pravilnikom o radu Centra za specijalističke studije i  kontinuiranu  edukaciju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci,  uzimajući u obzir stavove i preporuke Evropskog akreditacionog savjeta za kontinuiranu medicinsku edukaciju (EASSME®).

KONTAKT