MEĐUNARODNA SARADNJA

Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci je intenzivno uključen međunarodnu saradnju sa akademskim institucijama i privrednim subjektima u inostranstvu. U okviru međunarodne saradnje se odvijaju aktivnosti u naučno-istraživačkom radu i edukaciji studenata dodiplomskog i postidplomskog studija, zdravstvenih profesionalaca i akademskog osoblja.

Pored toga, međunarodna saradnja se ogleda u bilateralnim posjetama nastavnika i istraživača drugim univerzitetima, što za rezultat ima značajan broj imenovanih gostujućih profesora koji redovno održavaju predavanja i konsultacije sa zainteresovanim akademskim osobljem Medicinskog fakulteta.

Nastavnici i saradnici Medicinskog fakulteta su posljednjih nekoliko godina aktivno uključeni u evropske akademske mreže i projekte, što je povećalo mobinost akademskog osoblja, vidljivost fakulteta i porast u broju naučnih publikacija u referentnim međunarodnim časopisima.

Od aktivnosti u međunarodnoj saradnji Medicinskog fakulteta izdvajamo:

Pored publikacija u štampanom obliku, biblioteka Medicinskog fakulteta raspolaže i sa bibliotetkom građom u elektronskoj formi.

Biblioteka Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci, ima omogućen pristup elektronskoj naučnoj bazi Hinari, koja raspolaže sa velikim brojem biomedicinskih časopisa u elektronskoj formi.

Korisnicima biblioteke, je pored korištenja navedene bibliotetske građe, omogućen pristup internetu i upotreba računarske opreme kojom raspolaže biblioteka.

Prodekan za međunarodnu saradnju

Prof. dr Lana Nežić

Telefon: +387 66 135 222

Email: lananezic@med.unibl.org