MEĐUNARODNI SPECIJALISTIČKI SEMINAR SISTEMSKE PORODIČNE PSIHOTERAPIJE

II ECDP Međunarodni specijalistički seminar sistemske porodične psihoterapije sa glavnom temom „Porodične intervencije u različitim aspektima života porodice“

(Beograd, 11 – 14. maj 2022. godine)

ECPD INTERNATIONAL SPECIALIST SEMINAR SYSTEMIC FAMILY PSYCHOTHERAPY

__________________________________________________________________________________

XIII ECPD Međunarodna specijalistička škola „Savremena dostignuća u prevenciji, lečenju i rehabilitaciji bolesti zavisnosti”

(Pula, 3 – 4. jun 2022. godine)

ECPD INTERNATIONAL SPECIALIST SCHOOL LATEST ACHIEVEMENTS IN PREVENTION,
THERAPY AND REHABILITATION OF ADDICTIVE DISEASES

________________________________________________________________________________