O DOKTORSKOM STUDIJU

Otvaranjem trećeg ciklusa studija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci ispunjen je princip „vertikalne prohodnosti“ predviđen evropskim dokumentima o visokom obrazovanju. Ovim studijem studentima se omogućilo da napreduju u nauci, struci, publikuju svoja istraživanja, učestvuju u kliničkim i bazičnim studijama i sl. 

Studenti trećeg ciklusa po završetku studija osposobljeni su da se bave istraživanjima iz oblasti medicinskih nauka, da publikuju svoja istraživanja, da prezentuju istraživanja, kao i da učestvuju i vode istraživačke i kliničke studije kako kod nas, tako i u inostranstvu.

Uslovi upisa su definisani Zakonom o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske 67/20) i Pravilima studiranja III ciklusa studija.  Nastavni plan i program je koncipiran na iskustvu Univerziteta u Bolonji, Beogradu, Hajdelbergu, Ljubljani, Zagrebu, Novom Sadu. Svi predmeti su koncipirani moderno, odnosno prate tokove savremenog studiranja.

Studijski program trećeg ciklusa Biomedicinskih nauka utemeljen je na sljedećim dokumentima:

 • Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srpske;
 • Statutu Univerziteta u Banjoj Luci, Statutu Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci i na drugim normativno-pravnim aktima ovih ustanova;
 • Pravilima studiranja na III ciklusu;
 • Bolonjskoj deklaraciji: The European Higher Education Area Joint Declaration of the European Ministars of Education convened in Bologna on the 19 June 1999;
 • Lisabonskoj konvenciji: Council of Europe/UNESCO Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region; Explanatory memorandum to the Lisabon Recognition Convention;
 • Praškom komunikeu: Towards the European Higher Education Area -Communique of the meeting of European ministers in charge of higher Education i Prague on 19 May 2001;
 • Sorbonskoj deklaraciji: Joint declaration on harmonisation of the architecture of the European higher education system (Sorbone, Paris, 25 May, 1998);
 • Okviru za visokoškolske kvalifikacije u BiH: Bosnia and Herzegovina (BiH) higher education qualification framework;
 • Na nastavnim planovima i programima doktorskih studija koji se realizuju u Bolonji, Hajdelbergu, Beogradu, Ljubljani, Zagrebu, Novom Sadu.

Jedna od ključnih tendencija Bolonjskog procesa je obezbijediti međunarodno priznate diplome i saradnju visokoškolskih institucija na realizaciji programa visokog obrazovanja. Plan realizacije doktorskih studija Biomedicinskih nauka na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci jeste da se omogući doktorantima da dio istraživanja obave u istraživačkim centrima Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, a dio obave u istraživačkim centrima u inostranstvu. Prisutan je angažman istraživača, nastavnika sa drugih, inostranih univerziteta.

Osnovni formalni akademski parametri doktorskih studija Biomedicinskih nauka su:

 • Studij traje 3 godine (6 semestara), a svaka godina nosi 60 ECTS bodova ili kredita.
 • Jedan kredit predstavlja oko 30 časova.
 • Osnovna jedinica studijskog programa je predmet, a za svaki predmet se polaže ispit.
 • Opterećenje studenta po jednom semestru ne može biti veće od 35 ECTS bodova, a na godišnjem nivou ne može biti veće od 60 ECTS bodova.

Navedeni parametri omogućuju efikasnu prohodnost studijskih programa po vertikalnom i horizontalnom kriterijumu, što znači priznavanje kredita u skladu sa kriterijima pojedinih visokoškolskih institucija u Evropskoj uniji. 

Tokom studija planirano je izvođenje teorijske i praktične nastave te obavezni dio samostalnog istraživačkog rada studenta. Teorijska nastava je svedena na minimum, a dominantan dio nastave realizuje se kroz aktivnosti studenta u praktičnom radu (laboratorije, istraživački centri, instituti i sl). Najznačajnije aktivnosti kandidata na doktorskim studijama su:

 • Aktivno učešće kandidata u nastavi (teorijskoj i praktičnoj);
 • Rad sa mentorom na istraživačkim projektima (ili kliničkim studijama);
 • Samostalni naučno-istraživački rad kandidata;
 • Učešće i prezentacija rezultata sopstvenih istraživanja na naučnim skupovima;
 • Objavljivanje rezultata vlastitih istraživanja u referentnim naučnim časopisima;

Navedene aktivnosti doprinijeće osamostaljivanju u naučnom radu kandidata.

Znanja

 • poznavanje principa naučnog eksperimenta u medicini;
 • poznavanje najvažnijih eksperimentalnih modela u biomedicinskim istraživanjima;
 • poznavanje principa validnog dizajna eksperimentalnih i kontrolisanih, randomiziranih kliničkih studija;
 • poznavanje kriterijuma za procjenu validnosti i kliničke značajnosti kliničkih studija;
 • poznavanje principa validnog dizajna epidemioloških studija (studije slučaj-kontrola, kohortne studije, serije slučajeva, studije presjeka, itd.);
 • poznavanje principa saopštavanja svojih rezultata u formi naučnog članka ili izlaganja na naučnom skupu;
 • poznavanje medicinske statistike i informatike;
 • poznavanje etičkih principa istraživanja u medicini.

Vještine

 • vještina postavljanja originalnog i novog istraživačkog pitanja (cilja istraživanja);
 • vještina pronalaženja naučne literature relevantne za sopstveno istraživanje uz pomoć informacionih tehnologija (korišćenje interneta);
 • vještina kritičke procjene naučne literature i selekcije validnih i značajnih rezultata;
 • vještina izrade plana i protokola sopstvenog istraživanja;
 • vještina rukovanja uređajima koji se koriste za istraživanja u biomedicini;
 • vještina rukovanja eksperimentalnim životinjama;
 • vještina komunikacije sa pacijentima;
 • vještina statističke obrade sopstvenih rezultata;
 • vještina izrade naučnog članka na osnovu sopstvenih rezultata;
 • vještina saopštavanja sopstvenih rezultata na naučnom skupu.

Stavovi

 • odgovorno ponašanje prema društvenoj zajednici i životnoj sredini;
 • kritički odnos prema rezultatima sopstvenog istraživanja;
 • poštovanje etičkih principa naučnog istraživanja;
 • poštovanje prava pacijenata i eksperimentalnih životinja;
 • borba protiv prevara i plagijata u nauci.

Cilj studijskog programa:

Osnovni cilj doktorskih studija je osposobljavanje studenata u sljedećem:

 • korišćenju savremenih tehnika naučnoistraživačkog rada,
 • pisanju i publikovanju istraživanja,
 • pisanju i provođenju istraživačkih projekata, uključujući i projekat izrade doktorske disertacije,
 • učešću i vođenju istraživačkih studija,
 • korišćenju, usvajanju i praćenju publikacija u biomedicinskim časopisima.

Naučni naziv koji kandidat stiče završetkom doktorskih studija Biomedicinskih nauka

Lice koje završi doktorske studije BIOMEDICINSKIH NAUKA stiče naučni naziv doktor medicinskih nauka (zavisno od izbornih predmeta – bazična medicina, klinička medicina, preventivna medicina, molekularna medicina, javno zdravstvo), doktor stomatoloških nauka, doktor farmaceutskih nauka, doktor zdravstvenih nauka .

Uslovi za upis

Doktorske studije BIOMEDICINSKIH NAUKA na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci može upisati:

 • lice koje ima završene integrisane studije, medicine, stomatologije i farmacije;
 • lice koje ima završen studij zdravstvene njege (prvi i drugi ciklus);
 • lice koje ima završen dodiplomski studij medicine, stomatologije i farmacije i poslijediplomski studij (magistarski) na istim studijskim programima;
 • ostvareno najmanje 300 ECTS bodova;
 • Najmanja prosječna ocjena 8,00;
 • Ispunjenost dodatnih uslova koji su predviđeni u Pravilniku o studiranju na doktorskim studijama Univerziteta u Banjoj Luci i Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci.

Kontakt:

Prof. dr Miloš Stojiljković, prodekan za naučnoistraživački rad: 

milos.stojiljkovic@med.unibl.org

Slavica Serdar Janjuš, referent za studije II i III siklusa: 

slavica.serdar-janjus@med.unibl.org

 

Telefon: 051/234-139