O MASTER STUDIJU

Reforma zdravstvenog sistema (u skladu sa standardima obrazovanja u Evropi) je zahtijevala organizovanje dodiplomskih akademskih studija Zdravstvene njege i Radiološke tehnologije, kao i nastavak obrazovanja kroz drugi i treći ciklus školovanja.

Opravdanost ovog akademskog studija zdravstvenih nauka odnosi se na potrebu  društva za edukovanim kadrom  iz ove oblasti. Na osnovu stečenih znanja i vještina završeni studenti su osposobljeni da obavljaju poslove iz oblasti zdravstvene njege i radiološke tehnologije u zdravstvenim, edukativnim i naučno-istraživačkim institucijama.

Opravdanost studija se ogleda i u sljedećem:

 • školovanje studenata na Fakultetu u skladu sa Bolonjskim procesom
 • školovanje sopstvenog kadra za realizaciju nastavnog i istraživačkog procesa na fakultetu, Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini
 • osposobljavanje kadra mastera iz oblasti zdravstvenih nauka za buduće nosioce razvoja projekata vezanih za zdravstvene nauke u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini
 • valorizacija i razvoj naučno-istraživačkog rada na fakultetu i uključivanje studenata polaznika u istraživački rad
 • efikasno i racionalno visoko obrazovanje stručno-naučnih kadrova iz oblasti zdravstvenih nauka

Ovim programom takođe težimo školovanju stručnjaka prilagođenim novim konceptima u oblasti zdravstvenih nauka naročito u oblasti zdravstvene i radiološke tehnologije koji prate razvoj struke u drugim državama EU. Na ovom nivou student u izvjesnoj mjeri utiče na kreiranje Studijskog programa kroz odabir izbornih predmeta. Lista predmeta takođe je podložna promjenama u smislu uvođenja novih sadržaja, a u cilju daljeg prilagođavanja novim promjenama u oblasti zdravstvene njege i radiološke tehnologije kao i potrebama tržišta rada.

Napredak u tehnologiji, sve veća složenost zdravstvenih usluga, strukturne promjene u pružanju zdravstvene zaštite i veći broj korisnika zdravstvenih usluga povlači potražnju za inovativnim, ekonomičnijim pristupima zdravstvenoj zaštiti širom svijeta. Sa napretkom zdravstvene zaštite i produžavanjem životnog vijeku, došlo je do povećanja očekivanja javnosti i sve većeg broja pacijenata sa komorbiditetima. Ovo je dovelo do toga da se obim prakse medicinskih sestara i radioloških tehnologa proširio kako bi se zadovoljile ove potrebe. Sve države članice EU imaju medicinske sestre koji rade u nekim specijalizovanim područjima prakse kao što su njega pacijenata oboljelih od karcinoma, preoperativna njega, dijabetes i druge hronične bolesti, a mnoge imaju medicinske sestre koji rade na naprednom nivou. Takođe, tehnološki napredak u oblasti dijagnostike i liječenja podrazumijeva rad na visokosofticiranom opremom što iziskuje visokoobrazovan kadar iz oblasti radiološke tehnologije. Predstojeća reforma zdravstvenog sistema zasigurno predviđa akreditaciju i sertifikaciju zdravstvenih ustanova, kategorizaciju bolnica, kategorizaciju klinika/odjela, promjenu zdravstvenog standarda i sl., što će zahtijevati i bitno drugačije profile medicinskih sestara, i radioloških tehnologa. Brze promjene, kako u društvu, tako i u zdravstvenom sistemu zahtjevaju nove školovane profesionalce, koji potpuno razumiju procese, te imaju znanja i vještine koje im omogućavaju uvođenje promjena i aktivno učestvovanje u razvoju zdravstvenih institucija, samostalno i suvereno učešće na različim nivoima obrazovanja.

Drugi ciklus studijskog programa Master zdravstvenih studija isto tako omogućuje nadogradnju obrazovanja medicinskih sestara i radioloških tehnologa i otvara druge mogućnosti u učestvovanju i profilisanju novog sestrinskog i radiološkog kadra, što je od velikog značaja za ove profesije. Na ovaj način omogućuje se uključivanje mastera iz oblasti zdravstvene njege i radiološke tehnologije u vertikalno obrazovanje odnosno mogućnost upisa na treći ciklus studija tj. doktorski studij. Važno je naglasiti da u obrazovnom procesu nosioci predmeta i vježbi trebaju da budu  medicinske sestre i radiološki tehnolozi koje imaju master i doktorski studij iz oblasti zdravstvene njege/sestrinstva i radiološke tehnologije.

Ciljevi studijskog programa zdravstvenih nauka

Osnovni cilj studijskog programa akademskih master zdravstvenih studija je prenošenje najnovijih naučnih i stručnih znanja i vještina iz oblasti zdravstvenih nauka neophodnih za rad u multidisciplinarnim, multisektorijalnim i organizacionim timovima. Obrazovni cilj jeste i osposobljavanje studenata za timski rad, planiranje procesa, projekata, odlučivanja, vještine i rukovođenja, uz ocjenu postupka, kao i dodatne specijalističke vještine i znanja u izabranim poljima. Uz navedene vještine studenti se na drugom ciklusu studija iz oblasti zdravstvenih studija osposobljavaju za nastavni rad i nove obrazovne metode, kao i za nastavak studija na trećem ciklusu studija, odnosno doktorskom studiju.

Model studijskog programa

Studijski program Master zdravstvenih studija se izvodi prema modelu 4 + 1 + 3

Osnovni formalni akademski parametri drugog ciklusa studijskog programa Master zdravstvenih studija su:

 • Studij traje 1 godinu (2 semestara) odnosno 60 ECTS bodova ili kredita.
 • Obim programa od 60 ECTS (1.500 časova) sastoji se od teorijskog osposobljavanja (predavanja, kabinetskih vježbi, seminara) i samostalnog rada studenta.
 • Jedan kredit (1 ECTS) predstavlja 25 časova.
 • Osnovna jedinica studijskog programa je predmet (obavezni i izborni), a za svaki predmet se polaže ispit.
 • Ukupan broj predmeta na studijskom programu sa master radom je 10 od toga broj obaveznih predmeta je 8 (80%), broj izbornih predmeta je 1 plus master rad (20%).
 • Od ukupno 8 obaveznih predmeta, 4 (50%) predmeta čine modul koji je usko vezan za uže stručno usmjerenje studenta.
 • Opterećenje studenta po jednom semestru nije veće od 30 ECTS bodova, a na godišnjem nivou nije veće od 60 ECTS bodova.
 • Opterećenje studenta se izražava sedmičnim fondom časova (do 25 časova) u skladu sa specifičnostima studijskog programa, na način kako je propisano Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srpske.
 • Studenti imaju mogućnost upisa na redovni studij i sufinansirajući studij.

Nakon završenog studijskog programa Master zdravstvenih studija studenti ostvaruju 60 ECTS bodova i stiču pravo upisa na treći ciklus studija.

Akademski, naučni odnosno stručni naziv

Po završetku drugog ciklusa studija studijskog programa Master zdravstvenih studija student stiče akademski naziv: 

Master zdravstvene njege – 300 ECTS bodova – nakon završenog smjera Zdravstvena njega

Master radiološke tehnologije – 300 ECTS bodova – nakon završenog smjera Radiološka tehnologija

Uslovi za upis na studijski program

Uslovi za upis su definisani Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srpske i Statutom Univerziteta i Pravilima studiranja na drugom ciklusu studija Studijskog programa Zdravstvene njege na Mrdicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Akademski studijski program Master zdravstvenih studija, usmjerenje zdravstvena njega na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci može upisati lice:

 • koje ima zavšen prvi ciklus akademskih studija Zdravstvene njege na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci i imaju ostvarenih 240 ECTS bodova;
 • sa drugih visokoškolskih ustanova, koje ima zavšen prvi ciklus akademskih studija Zdravstvene njege, imaju ostvarenih 240 ECTS bodova, i imaju usaglašen nastavni plan i program sa planom i programom Fakulteta;
 • strani državljani koji imaju nostrifikovanu diplomu četverogodišnjeg studija Zdravstvene njege i 240 ECTS bodova, a imaju usaglašen nastavni plan i program sa planom i programom Fakulteta;
 • kandidati koji u toku prvog ciklusa akademskih studija imaju ostvaren prosjek ocjena od 8,00 i više.

Akademski studijski program Master zdravstvenih studija, usmjerenje radiološka tehnologija na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci može upisati lice:

 • koje ima zavšen prvi ciklus akademskih studija Radiološka tehnologija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci i imaju ostvarenih 240 ECTS bodova;
 • sa drugih visokoškolskih ustanova, koje ima zavšen prvi ciklus akademskih studija Radiološke tehnologije, imaju ostvarenih 240 ECTS bodova i imaju usaglašen nastavni plan i program sa planom i programom Fakulteta;
 • strani državljani koji imaju nostrifikovanu diplomu četverogodišnjeg studija Radiološke tehnologije i 240 ECTS bodova, a imaju usaglašen nastavni plan i program sa planom i programom Fakulteta;
 • kandidati koji u toku prvog ciklusa akademskih studija imaju ostvaren prosjek ocjena od 8,00 i više.

Dokazi o završenom prvom ciklusu studija, diploma i dodatak diplome stečene u inostranstvu podliježu obavezi nostrifikacije koju vrši Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske. 

Postupku nostrifikacije ne podliježu svjedočanstva i diplome stečene u Republici Srbiji, a shodno Sporazumu o uzajamnom priznavanju dokumenata u obrazovanju i regulisanju statusnih pitanja učenika i studenata („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 79/05).

Studenti se upisuju na konkurentskoj osnovi u skladu sa rezultatima u prethodnom obrazovanju i kriterija utvrđenih Konkursom, nakon čega se formira jedinstvena rang-lista.

Broj kandidata za upis na studijski program utvrđuje Senat Univerziteta na prijedlog Vijeća fakulteta. Odluku o broju kandidata za upis na drugi ciklus studija na Medicinskom fakultetu donosi Vlada Republike Srpske.

Konkurs za upis na drugi studija na Medicinskom fakultetu raspisuje Univerzitet na prijedlog Vijeća fakulteta. Konkurs se objavljuje u sredstvima javnog informisanja i na web-stranici Univerziteta.

Elaborat o opravdanosti osnivanja novog usmjerenja Fizioterapija