obavještenje uvod u medicinu i zd. njegu julski rok 2020/2021

Ispit iz uvoda u medicinu i zd. njegu u julskom ispitnom roku održaće se 1. jula 2021. u kabinetu kliničkih vještina sa početkom u 10.00.

Studenti na ispit treba da donesu popunjen Katalog kliničkih vještina iz uvoda u zd. njegu.