Održavanje pristupnog predavanja dr Višnje Banjac Baljak na temu „Savremeni biopsihosocijalni pristup u etiologiji zavisnosti“

Na osnovu člana 11 (1) Pravilnika o postupku za izbor u naučno- nastavna, umjetničko-nastavna i saradnička zvanja na Univerzitetu u Banjoj Luci, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci organizuje pristupno predavanje za izbor u zvanje nastavnika za užu naučnu oblast Psihijatrija, kandidata dr Višnje Banjac Baljak.

Pristupno predavanje na temu „Savremeni biopsihosocijalni pristup u etiologiji zavisnosti“, održaće se u četvrtak 15.02.2024. godine, sa početkom u 13:30 časova u Plavoj sali Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Predavanju mogu prisustvovati svi zainteresovani.