Kolokviji za specijalizante iz Oralne hirurgije i portpisivanje dokumentacije će se održati u četvrtak 23.09.2021 god. u 10:00 časova.