Plan i raspored predavanja i seminara iz Patološke fiziologije

UNIVERZITET U BANjOJ LUCI

MEDICINSKI FAKULTET

Katedra za Patološka fiziologiju

 

 

 

Školska godina Predmet Šifrapredmeta Studijski program Ciklus studija Godina studija Semestar Broj studenata Broj grupa za semin.
2020/21. Patofiziologija   Fizioterapija Prvi Druga IV 20 I

 

PLAN I RASPORED PREDAVANjA

Sedmica Predavanje Tematska jedinica Dan Datum Vrijeme Mjesto održavanja Č Nastavnik
I P1 –          Uvod u patofiziologiju, etiologija i patogeneza, zdravlje, bolest i smrt Ponedeljak 08.03.2021. 16:45 – 18:15 Sala 1 FFVIS 2 Prof. dr Nela rašeta Simović
II P2 Etiološki faktori Ponedeljak 15.03.2021. 16:45 – 18:15 Sala 1 FFVIS 2 Prof. dr Nela Rašeta Simović
III P3 Zapaljenje. Šok. Kancerogeneza Ponedeljak 22.03.2021. 16:45 – 18:15 Sala 1 FFVIS 2 Prof. dr Darko Golić
IV P4 Poremećaji metabolizama proteina, lipida i ugljenih hidrata  

Ponedeljak

29.03.2021.  

16:45 – 18:15

Sala 1 FFVIS 2 Prof. dr Nela Rašeta Simović
V P5 Poremećaji metabolizma vode i elektrolita. Poremećaji acido-bazne ravnoteže  

Ponedeljak

05.04.2021.  

16:45 – 18:15

Sala 1 FFVIS 2 Prof. dr D. Golić
VI P6 Poremećaji imunog sistema. Autoimunost. Alergijske reakcije.  

Ponedeljak

12.04.2021.  

16:45 – 18:15

Sala 1 FFVIS 2 Prof. dr D. Golić
VII P7 Patofiziologija endokrinog sistema Ponedeljak 19.04.2021. 16:45 – 18:15 Sala 1 FFVIS 2 Prof. dr Nela Rašeta Simović
VIII P8 Test kolokvijum I  

Ponedeljak

26.04.2021  

16:45 – 18:15

 

Sala 1 FFVIS

 

2 Prof. dr Nela Rašeta Simović
IX P9 Patofiziologija kardiovaskularnog sistema Ponedeljak 10.05.2021. 16:45 – 18:15 Sala 1 FFVIS 2 Prof. dr D. Golić
X P10 Patofiziologija respiratornog sistema Ponedeljak 17.05.2021. 16:45 – 18:15 Sala 1 FFVIS 2 Prof. dr D. Golić
XI P11 Patofiziologija krvi i hematopoeznih organa Ponedeljak 24.05.2021. 16:45 – 18:15 Sala 1 FFVIS 2 Prof. dr Nela Rašeta Simović
XII P12 Patofiziologija uropoetskog sistema Ponedeljak 31.05.2021 16:45 – 18:15 Sala 1 FFVIS 2 Prof. dr Nela Rašeta Simović
XIII P13 Patofiziologija nervnog sistema Ponedeljak 07.06.2021. 16:45 – 18:15 Sala 1 FFVIS 2 Prof. dr Darko Golić
XIV P14 Test kolokvijum II Ponedeljak 14.06.2021. 16:45 – 18:15 Sala 1 FFVIS 2 Prof. dr Darko Golić

P1, P2, …., P15 – Predavanje prvo, Predavanje drugo, …, Predavanje petnaesto, Č – Časova

 

 

 

 

 

 

 

PLAN SEMINARA

Sedmica Vježba Tip vježbe Tematska jedinica
I S 1 i 2 TV 1.Poremećaji termoregulacije: etiologija, patogeneza i klinički oblici hipertermije i

hipotermije, opekotine i smrzotine

2. Poremećaji lokalne cirkulacije: arterijska i venska hiperemija, tromboza i embolija

 

II S 3 i 4 TV 3.Patofiziologija zapaljenja: medijatori zapaljenske reakcije, lokalni i sistemski znaci

zapaljenja

4. Groznica: faze i tipovi goznice, temperaturne krive; markeri zapaljenja

III S 5 i 6 TV 5. Poremećaji metabolizma proteina i metode ispitivanja

6. Poremećaji metabolizma ugljenih hidrata i metode ispitivanja

IV S 7 i 8 TV 7. Poremećaji metabolizma lipida i metode ispitivanja

8. Poremećaji volemije i acidobazne ravnoteže i metode ispitivanja

V S 9 i 10 TV 9. Poremećaj metabolizma elektrolita i metode ispitivanja

10. Analiza EKG: određivanje srčane frekvencije, ritma i električne osovine srca, EKG

znaci infarkta miokarda

VI S 11 i 12 TV 11. Poremećaji metabolizma bilirubina i metode ispitivanja

12. Poremećaji egzokrinog pankreasa i metode ispitivanja

VII S 13 i 14 TV 13. Poremećaji crvene krvne loze: sideropenijska i megaloblastna anemija

14. Dijagnostika poremećaja bijele krvne loze: limfatičke i granulocitne leukemije

VIII S 15 i 16 TV 15. Trombocitni i vaskularni poremećaji hemostaze i dijagnostičke metode

16. Poremećaji faktora koagulacije i metode ispitivanja

IX S 17 i 18 TV 17. Fizikalni, hemijski i mikroskopski pregled urina, analiza i interpretacija osnovnih

patoloških nalaza urina

18. Patofiziologija akutne i hronične bubrežne insuficijencije: azotne materije u krvi i

klirens kreatinina

X S 19 i 20 TV 19. Poremećaji alveolarne ventilacije, difuzije gasova i perfuzije pluća, opstruktivne i

restriktivne bolesti pluća, mala spirometrija i analiza spirograma

20. Osnove patofiziologije nervnog sistema: analiza cerebrospinalnog likvora, osnove

elektroencefalografije i elektromioneurografije

XI     Provjera znanja, kolokvijumi

 

 

 

 

RASPORED SEMINARA

Grupa Dan Vrijeme Mjesto održavanja Č Saradnik
G I Ponedeljak 18:30 – 19:30 SALA 1

FFVIS

2  

Nedić Bojana, stručni saradnik

 

 

ŠEF KATEDRE:

Banja Luka, 10.03.2021.                                                                                                                                 Prof. dr sc. med. Nela Rašeta Simović