Projekti

NAZIV PROJEKTA
GODINA

1.      Uloga hepcidina u nastanku anemije kod sportistkinja

2014

2.      Jačanje kapaciteta visokog obrazovanja iz oblasti Medicine bola u zemljama Zapadnog Balkana

2017

3.      „Multi-Functional Nano-Carbon Composite Materials Netvort“

2018

4.      Uticaj polifenola ekstraktovanih iz kore ploda nara na metaboličke parametre kod pacijenata sa tip 2 dijabetes melitusom

2018

5.      Prognostički značaj morfoloških karakteristika tumora i ekspresije receptora faktora rasta u karcinomu grlića materice

2018

6.      Individualizacija farmaceutskih oblika za pedijatrijsku i gerijatrijsku populaciju razvoj formulacija i ispitivanje stabilnosti

2018

7.      Značaj i uloga imuno terapije i ciljane terapije u liječenju melanoma i karcinoma pluća sa tip 2 dijabetes melitusom

2018

8.      Fotosinteza, karakterizacija i biomedicinska primjena metalnih i oksidinih nanočestica

2018

9.      Analiza genoma primjenom erejkomparativne genomske hibridizacije

2019

10.  Primjena prvog naprednog PLANMECA ROMEXIS SOFTVER-a za 3D dizajniranje endodontskog liječenja zuba

2018

11.  Edukacija za rad sa djecom i adolescentima u mentalnom zdravlju u Republici Srpskoj

2018

12.  Uticaj tehnike postavljanja polimera i polimerizacija na marginalnu adaptaciju različitih kompozitnih glasjonomer dentalnih materijala

2018

13.  Primjena okluzalnog indeksa i fotogrametrijske analize za određivanje potrebe za ortodontskom terapijom

2018

14.  Razumijevanje i otkrivanje uticaja niskog pH na mikroorganizme

2019

15.  Izvanćelijska cirkulišuća iRNK i cisteinski katepsini B i S kao dijagnostički i prognostički markeri kod bolesnika s limfomom

2019

16.  Ispitivanje uticaja žučnih kiselina i statina na kardiotoksičnost izazvanu doksorubicinom u in vivo sitemu

2019

17.  Dizajn novih lijekova za terapiju dijabetesa, razvoj i karakterizacija naprednih nosača za oralnu i transdermalnu isporuku antidijabetika

2019

18.  Nacionalna studija seroprevalencije Kovid 19 infekcije u populaciji Republike Srpske

2019

19.  Nacionalna studija seroprevalencije Kovid 19 infekcije u populaciji Republike Srpske

2020

20.  Upotreba nosivih EKG i glikemijskih senzora na mobilnoj zdravstvenoj platformi „NORMANDY“

2019

21.  Terapijska efikasnost i podnošljivost novosintetisanog oksima K-870 kao antidota u akutnom  trovanju paraoksonom

2019

22.  Efekti sulfatno-sulfitne mineralne vode na biološke parametre koštanog metabolizma u eksperimentalnoj osteoporozi kod pacova

2019

23.  Fizička aktivnost u prevenciji kardijalne autonomne neuropatije kod odraslih osoba sa dijabetesom tipa 1

2019

24.  Povezanost izostanka imunskog odgovora na vakcinu protiv hepatitisa B sa profilom citokina u serumu i faktorima rizika

2019

25.  Inoviranje alata za procjenu kvaliteta studija farmacije u BiH

2021

26.  Karakterizacija i biomedicinska primjena dentalnih polimetilmatakkrilat materijala sa dodatkom različitih nanočestica

2021

27.  „Optimizacija tehnologije proizvodnje i prerade industrijske konoplje u cilju dobijanja molekula od značaja za primjenu u medicini i fitomedicini“

2021