Rezutati kolokvijuma Uvod u farmaciju, 16.11.2021.godine