Etika i deontologija u farmaciji - F

Etika i deontologija u farmaciji - F

Назив предмета

 ЕТИКА И ДЕОНТОЛОГИЈА У ФАРМАЦИЈИ

 

Шифра предмета

Статус предмета

семестар

ЕЦТС кредити

Фонд часова

 

обавезни

VIII

2

(2+0)

Студијски програми за које се организује: Академске основне студије ФАРМАЦИЈЕ. Студије трају 10 семестара, 300 ЕЦТС.
Условqеност другим предметима: –
Циљеви изучавања предмета: Овладавање основама примењене етике и фармацеутске деонтологије у фармацији.
Име и презиме наставника и сарадника: Проф.др Драган Ступар
Метод наставе и савладавања градива: Теоријска настава
Садржај предмета
 1. недјеља: Етика, поријекло, подјела, норме, прописи и обрасци понашања, правила етичког понашања.
 2. недјеља: Примијењена етика у медицини и фармацији. Здравствена етика, биоетика и фармацеутска етика. Дефиниција, садржај и улога фармацеутске етике.
 3. недјеља: Зачеци  нормативне етике у фармацији. Историјски аспекти настанка и развоја етике у фармацији.
 4. недјеља: Нормативна етика у фармацији. Етички нормативи у фармацеутској пракси – заклетве, смјернице, начела, кодекси. Тајна здрасвтвених радника.
 5. недјеља: Етички аспекти професионалних односа у фармацеутској здравственој дјелатности. Етички однос фармацеута и љекара, фармацеута и пацијената.
 6. недјеља: Етичке анализе случајева из фармацеутске праксе – моралне вриједности, погрешно расуђивање, грешке и посљедице неетичких поступака у фармацеутској здравственој дјелатности.
 7. недјеља: Етика у савременој етичкој пракси. Етички аспекти клиничких и неклиничких испитивања и увођења новог лијека у терапију и улога фармацеута. Етика у фармацеутској индустрији и маркетингу лекова.
 8. недјеља: Међународни и национални етички нормативи фармацеута. Фармацеутски етички нормативи на тлу бивше југословенске федерације и  нових држава проистеклих из претходне федерације.
 9. недјеља: Фармацеутска деонтологија – дефиниција, мотиви и зачеци, развој кроз вијекове.
 10. недјеља: Међународна и европска регулатива о лековима –  основне смјернице.
 11. недјеља: Национална здравствена политика и регулатива у здраству кроз законе о здравственој заштити, здравственом осигурању, здравственим коморама.
 12. недјеља: Агенција за лијекове и медицинска средства, њена улога, задаци, организација, активности у националној здравственој заштити.
 13. недјеља: Поступак и процедура за регистрацију лијекова и медицинских средстава.
 14. недјеља: Фармацеутска регулатива, национална подзаконска акта и струковна правила.
 15. недјеља: Фармацеутска комора. Лиценца, рад фармацеута. Суд части.
  1. ља : Завршни испит

Завршна недеља Овјера семестра и упис оцјена

18. до 21 недјеља: Допунска настава и поправни испитни рок

Оптерећење студената на предмету

Недељно

Број сати: 2 бода x 40/30 = 2,67

Структура оптерећења:

2 сата предавања или семинара

0,67 сати самосталног рада укључујући консултације

У току семестра

Настава и завршни испит:  (2,67 сати) x 15 = 40 сати

Неопходне припреме (прије почетка семестра): 2 x 2,67 = 5,34 сата

Укупно оптерећење за предмет: 2 x 30 = 60

Допунски рад за припрему испита у поправном испитном року –укључујући и полагање поправног испита: до 14,66 сати

Структура оптерећења:

40 сати (настава) + 5,34 сата (припрема) + 14,66 сати (допунски рад

 
Литература:  -Паројчић  Д., Развој етике у фармацији – од теорије до савремене праксе, Констиси, Београд 2006.- Ступар Д., Мићић М., Етичка начела и кодекси фармацеута, Ацта хисторица медицинае, стоматологиае, пхармациае, медицинае ветеринариае 1900, 1-2 вол.30:33-41.

– Законска регулатива из области здравства – Закон о лековима и медицинским средствима, Закон о здравственој заштити, Закон о коморама здравствених радника, Закон о здравственом осигураwу.

– ИЦХ регулатива и регулатива Европске уније која се односе на све аспекте лека, здравственог осигурања и права и обавеза фармацеута у пружању фармацеутске здравствене заштите.

Облици провјере знања и оцјењивање:Усмени испит.
Посебна назнака за предмет: –
Име наставника који је припремио податке:Проф.др Драган Ступар
Напомена:

Log in