Higijena - M

Higijena - M

Naziv predmeta

HIGIJENA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fondčasova

obavezni

XI

5

60 (2+2)

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije MEDICINE. Studije traju 12 semestara, 360 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavu, praćenje i polaganje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Zaštita i unapređenje zdravlja ljudi.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Budimka Novaković, vanredni profesor, šef katedre,Milorad Balaban, docent, Dragana Stoisavljević, viši asistent, Milkica Grabež, asistent                                                                
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava i vježbe. Seminari i konsultacije
Sadržaj predmeta Humana ekologija, zdravstvena bezbjednost hrane, ishrana zdravih i bolesnihljudi.

I Nedelja

II Nedelja

III Nedelja

IV Nedelja

V Nedelja

VI Nedelja

VII Nedelja

VIII Nedelja

IX Nedelja

X Nedelja

XI Nedelja

XII Nedelja

XIII Nedelja

XIV Nedelja

XV Nedelja

XVI-XVIII Nedelje

XIX -XX Nedelja

XXI Nedelja

XXII Nedelja

Higijena, nauka o zdravlju. Ekološka interpretacija zdravlja i bolestiKlimatski činioci, procjena uticaja na zdravlje. Aerozagađenje-izvori, osobine i procjena uticaja na zdravlje. Prevencija aerozagađenja. Nejonizujuća  i jonizujuća zračenja. Procjena uticaja na zdravlje. Vrste voda po porijeklu i osobinama. Zdravstvena bezbjednost vode za piće Lokalni objekti vodosnabdjevanja. Centralno vodosnabdjevanje Prečišćavanje i kondicioniranje vode za piće Ekološki saglasna dispozicija komunalnog i opasnog otpada. Higijena naselja i stanovanja. Higijena javnih komunalnih objekata. Higijena zdravstvenih ustanova. Rukovođenje rizikom u zdravstvenim ustanovama. Higijena ruku. Ishrana i zdravlje. Energetske potrebe. Fiziološke uloge, dnevne potrebe i izvori hranjljivih materija. Fiziološke uloge, dnevne potrebe i izvori hidrosolubilnih vitamina. Fiziološke uloge, dnevne potrebe i izvori liposolubilnih vitamina. Fiziološke uloge, dnevne potrebe i izvori minerala: makroelementi. Fiziološke uloge, dnevne potrebe i izvori minerala: mikroelementi. Zaštitne materije i njihova specifična uloga u organizmu. Funkcionalna hrana, antioksidansi, fitohemikalije. Anketa i plan ishrane. Seminarski rad iz ankete i plana ishrane. Higijena namirnica animalnog i vegetabilnog porijekla. Zdravstvena bezbjednost hrane Preventivni sistemi u osiguranju zdravstvene bezbjednosti hrane. Hrana dobijena upotrebom GMO. Unapređenje ishrane stanovništva. Food based dietary guidelines MNP i MNT bolesti nepravilne ishrane. Osnovni principi medicinske nutritivne terapije MNP i MNT bolesti nedovoqne ishrane. MNP i MNT bolesti preobilne ishrane. MNP i MNT metaboličkog sindroma. MNP i MNT malignih bolesti. Interakcija hrane i lijekova. Konsultacije. Završni ispiti i ovjera semestra. Konsultacije, dopunska nastava. Popravni ispitni rok Evaluacija nastave.

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati: 5 h 40/30=6.66 Struktura opterećenja: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 2,66 samostalni rad uključujući konsultacije

U toku semestra

Nastava i završni ispit: 6,66 h 15=99,9 Neophodne pripreme (prije početka semestra): 2 h 6,66=13,32 Ukupno opterećenje za predmet: 5 h 30=150 Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polagawe popravnog ispita: 150-(99,9+13,32)=36,78 Struktura opterećenja: 99.9 sati nastave +13,32 sata priprema+36,78 sati dopunski rad
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i vježbe i urade seminarske radove.
Literatura: Novaković B, Mirosavljev M. Higijena ishrane, Novi Sad, Medicinski fakultet, drugo izdawe, 2005. Novaković B, Grujić V. Higijena i zdravstveno vaspitawe, Novi Sad, Medicinski fakultet, drugo izdanje,2006
 
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeTest i urađeni seminarski radovi. 
Posebna naznaka za predmet:
Ime nastavnika koji je pripremio podatkeProf.dr Budimka Novaković
Napomena:

Log in