Ispravka

Mitrović Milica SB 27

Mitraković Milica DM nije položen !

Došlo je do greške u tabeli rezultati. Tablea i raspored polaganja usmenog dijela ispita je uredu !

Šef katedre