Obavještenje za studente svih studijskih programa

Prisustvo nastavi
Redovni studenti su obavezni prisustvovati svim vidovima nastave, predavanja- 80% prisutnosti. Toleriše se izostanak sa 1 vježbe/semestar. Ukoliko student izostane sa vježbi do 50%, uz opravdan razlog, može kolokvirati vježbe. Ako izostanke ne može opravdati ili ako ima više od 50% izostanaka sa vježbi, ne može kolokvirati i dobiti ovjeru semestra iz predmeta farmakologija ili klinička farmakologija.
Vanredni studenti moraju ostvariti 50% prisustva na svakom pojedinačnom vidu nastave.
Ispiti-farmakologija
U toku nastave imamo kontinuiranu provjeru znanja koja se odvija putem testa. Na kontinuiranu provjeru znanja imaju pravo izaći svi studenti bez obzira imaju li „čistu“ prethodnu godinu. Prvi test obuhvata gradivo iz opšte farmakologije, farmakologije CNS i farmakologije ANS. Za studente sestrinstva, babištva i fizioterapije osim gore navedenih oblasti, test obuhvata i gradivo koje su obradili na vježbama do termina testa. Test polažu studenti svih studijskih programa krajem zimskog semestra, osim studenata sestrinstva, babištva i fizioterapije koji ga polažu krajem decembra. Studentima je omogućeno da dva puta polažu test. Samo studenti koji polože prvi test imaju pravo izaći na drugi test, krajem maja, koji obuhvata pređeno gradivo u ljetnjem semestru. Za studente sestrinstva, babištva i fizioterapije drugi test je krajem januara i obuhvata farmakologiju KVS, krvi,vitamina i elektrolita, farmakologiju digestivnog, respiratornog sistema i hormona, hemioterapeutike i odabrana poglavlja toksikologije, kao i gradivo sa vježbi. Studenti medicine, farmacije i stomatologije polažu i praktični ispit, krajem maja, koji obuhvata gradivo sa vježbi obrađeno u toku zimskog i ljetnjeg semestra.
Položeni testovi i praktični „važe“ jednu školsku godinu (npr.ako ste test položili u junu,2021.god.,test važi do oktobra 2022.god.)
Za studente medicine i farmacije položeni testovi i praktični su uslov za izlazak na završni, usmeni ispit.
Za studente sestrinstva, babištva, fizioterapije i stomatologije završna ocjena se formira na osnovu rezultata testa i praktičnog (za stomatologe). Najviša ocjena je 8 (osam), a za višu ocjenu mora se ići na usmeni ispit.

Klinička farmakologija
Studenti medicine polažu usmeni ispit.
Studenti stomatologije i zdravstvenih smjerova, u okviru kontinuirane provjere, polažu test. Najviša ocjena koju mogu dobiti je 8 (osam), za višu ocjenu moraju na usmeni. Ako ne polože u okviru kontinuirane provjere test, kasnije, u redovnim ispitnim rokovima polažu usmeno. Na kontinuiranu provjeru znanja imaju pravo izaći svi studenti bez obzira imaju li „čistu“ prethodnu godinu.
Položen test „važi“ jednu školsku godinu.